Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Nie masz się czym martwić - wszystkie są dietetyczne. Smacznego!

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji (dalej jako „Regulamin”)w Sklepie Internetowym Kodymody.com (dalej jako „Sklep”) należącym do Grey Concept Store Sp. z o.o. zsiedzibą przy pl. Inwalidów 3 lok. 18, 01-514 w Warszawie, NIP: 113-286-02-37,  tel.:724 38 48 48, adres e-mail: info@kodymody.com, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435699 (dalej jako „Spółka”).

Art. 1  Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.kodymody.com
 2. Spółka jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 3. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem, a Spółką.
 4. Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z istotnymi informacjami dotyczącymi zamówienia zostanie przesłane Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu jako adres dostawy.
 6. W przypadku braku zamówionego produktu, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 7. Opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenia do składania ofert
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez  Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 6 a-c należy do Klienta, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Spółkę.
 9. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.
 10. Kontakt ze Spółką jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@kodymody.com oraz pod numerem tel: 724 38 48 48.
 11. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy ponosi we własnym zakresie Klient i Spółka dotyczy to także przypadku, gdy są one wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.


Art. 2  Ceny produktów

 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu są zamieszczone przy produkcie:
  (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.  

Art. 3  Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie ale nie dalej niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia rezygnacji przez Klienta Spółce.
 2. Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres info@kodymody.com 

Art. 4  Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:
  a) gotówką w chwili otrzymania zamówionego produktu, przesyłka za pobraniem,
  b) przelewem bankowym na konto wskazane w fakturze w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia,
  c) za pomocą systemu płatności PayU w chwili składania zamówienia.
 2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu. 

Art. 5 Czas realizacji zamówień

 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki  z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem  firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta podług wyboru Klienta.
 3. Spółka, wysyłając zamówione towary do Klienta korzysta z firmy kurierskiej DHL.
 4. Terminy dostaw podane w Art. 5.5 Regulaminu dotyczą wyłącznie zamówień otrzymanych przez Sprzedającego przed godz. 10:00 (GMT+1). Jeżeli zamówienie otrzymane zostało po godz. 10:00 (GMT+1) do terminu dostawy należy dodać jeden dzień roboczy.
 5. Termin dostawy wynosi do 7 dni roboczych od  momentu skompletowania zamówienia przez Spółkę. Dla zamówień niestandardowych czas dostawy wynosi 14 dni roboczych. Usługa dostawy jest bezpłatna jeżeli wartość jednorazowego zamówienia przez Klienta składanego w Sklepie przekracza kwotę 1000 złotych brutto. W pozostałych przypadkach koszt dostawy pobierany jest według aktualnego cennika kuriera dla przesyłek, którą to opłatę zobowiązany jest uiścić Klient na rzecz Spółki.

Art. 6 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Klient w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt lub produkty.
 4. Reklamowane produkty należy odesłać na adres GREY CONCEPT STORE Sp. z O.O. - "KODY MODY", UL. WOŁOWSKA 92A / RECEPCJA, 60-167 Poznań.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Spółkę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.  W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny Spółka zwróci Klientowi należność bądź część należności za reklamowany produkt niezwłocznie, ale nie późnej niż w ciągu 14 (czternaście)  dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Jeżeli Klientem jest konsument może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Spółka pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu nie zależnie od tego czy reklamacja będzie uzasadniona.
 10. W razie sporu pomiędzy Spółką a Klientem Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację, arbitraż lub komisję skargową. Procedury te są prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji  Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek  Stowarzyszeń Rada Reklamy, które udzielają informacji w tym zakresie. 

Art. 7  Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres: info@kodymody.com
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu  14 (czternaście) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie produkt.
 3. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827).
 6. Zwracane produkty wraz z załączonym paragonem należy odesłać na adres Grey Concept Store sp. z o.o., UL. WOŁOWSKA 92A / RECEPCJA, 60-167 Poznań
 7. Odstąpienie od umowy  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowiw odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Art. 8  Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
  b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
  c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 3. Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej. 

Art. 9 Dane osobowe

 1. W związku z korzystaniem przez Klienta ze stron Sklepu Spółka zbiera dane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, a także informacje o aktywności Klienta na stronach Sklepu. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze stron Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie posiadających konta, przetwarzane są przez Spółkę:
  1) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych na stronach Sklepu, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2) w celu obsługi zakupów dokonywanych bez założenia konta w Sklepie (w przypadku udostępnienia takiej możliwości) - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3) w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  4) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  5) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  6) w celach marketingowych Spółki oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – na zasadach określonych niżej.
 3. Aktywność Klienta na stronach Sklepu, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Spółkę). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Spółka przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 4. Klienci, którzy dokonują rejestracji konta w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Klient może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Klientów posiadających konta w Sklepie są przetwarzane:
  1) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
  4) w celach marketingowych Spółki – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej.
 6. Jeżeli Klient dostarcza jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 8. W odniesieniu do zamówienia dane osobowe są przetwarzane:
  1) w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Spółce, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  4) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 9. Spółka zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Klient może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do korespondencji prowadzonej przy pomocy formularzy kontaktowych dane osobowe są przetwarzane:
  1) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Klientów za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 11. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  1) wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  2) wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  3) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  4) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 12. W celu realizowania działań marketingowych Spółka w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Spółka dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 13.  Spółka przetwarza dane osobowe Klientów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 14. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Klientów. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 15. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Spółki polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Klienta zgody (marketing bezpośredni). Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki, chyba że Klient sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 16. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Sklepu prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Spółki oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 17. Spółka może przetwarza dane osobowe Klientów także w celu umożliwienia zakupu towarów oferowanych w Sklepie, a także usług dodatkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Klientów są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 18. Za pomocą aplikacji mobilnych Klient może w szczególności: przeglądać asortyment Sklepu, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Sklepie, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej.
 19. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Klienta przeglądającego strony Sklepu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta w Sklepie i dokonywanych przez niego czynności.
 20. Spółka wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Spółka oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (user input cookies);
  2) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (authentication cookies);
  3) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (user centric security cookies);
  4) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (multimedia player session cookies);
  5) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Klienta na czas trwania sesji lub dłużej (user interface customization cookies),
  6) pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (shopping cart cookies);
  7) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Klienta, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Klienta ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 21.  Spółka wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej. W tym celu Spółka przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Klienta. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 22. Okres przetwarzania danych przez Spółkę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Spółki.
 23.  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 24. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Spółka przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Spółka przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3) prawo do sprostowania – na tej podstawie Spółka usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  4) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Spółka zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Spółka wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer; możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Spółki jak i tego innego podmiotu;
  7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia); Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Spółki;
  9) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  10) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 25. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  1) w formie pisemnej na adres: Grey Concept Store sp. z o.o., pl. Inwalidów 3 lok. 18, 01-514 Warszawa;
  2) drogą e-mailową na adres: info@kodymody.com.
 26.  Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  1) z jakiego uprawnienia (w szczególności spośród wymienionych w ust. 24) chce skorzystać osoba składająca wniosek;
  2) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
  3) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
 27. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Spółka poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 28.  W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Spółką, w tym partnerom handlowym.
 29. W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 30. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 31. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Spółka przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  4) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 32. Spółka zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 33.  Spółka na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Spółka dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 34. Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.
 35.  Powyższe zasady są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby będą aktualizowane.

Art. 10  Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Klient za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy  Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  25.12.2014 r.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w Art. 11 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.kodymody.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 7. Ważne przyczyny, na podstawie których Spółka może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w Art. 10 ust. 7 regulaminu to:
  a. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa
  b. rezygnacja przez Spółkę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Klientów produktów jednym lub kilkoma kanałami dystrybucji
  c. wprowadzenie przez Spółkę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Klienta
  d. zmiana danych teleadresowych Spółki powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie
  e. rezygnacja przez Spółkę z opcji świadczenia usługi newsletter opisanej w § 10 Regulaminu
  f. rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Klienta
  g. zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Spółką
  h. zmiany struktury koszyka zamówienia składanego przez Klienta w Sklepie
  i. wprowadzenie opcji zamówienia newslettera
  j. zmiany terminów i kosztów dostawy
  k. wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów innemu podmiotowi niż Spółka za zgodą Klientów.
 8. Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w Art. 11 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie , w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Sklepie. Do stosunków pomiędzy Klientami i Spółką stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.