Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/greyconc/public_html/kodymody.com/library/Zend/Cache/Backend.php on line 66

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/greyconc/public_html/kodymody.com/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1257

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/greyconc/public_html/kodymody.com/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1257

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/greyconc/public_html/kodymody.com/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1257
Regulamin - Kody Mody

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/greyconc/public_html/kodymody.com/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1257
         
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
OBOWIĄZUJE OD 2014-12-25

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji (dalej jako „Regulamin”)w Sklepie Internetowym Kodymody.com (dalej jako „Sklep”) należącym do Grey Concept Store Sp. z o.o. zsiedzibą przy pl. Inwalidów 3 lok. 18, 01-514 w Warszawie, NIP: 113-286-02-37,  tel.:724 38 48 48, adres e-mail: info@kodymody.com, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435699 (dalej jako „Spółka”).

Art. 1  Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.kodymody.com
 2. Spółka jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 3. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem, a Spółką.
 4. Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z istotnymi informacjami dotyczącymi zamówienia zostanie przesłane Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu jako adres dostawy lub zostanie udostępniony Klientowi do odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym przy ul. Pięknej 19 w Warszawie, podług wyboru Klienta.
 6. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję odbioru osobistego zamówienie zostanie udostępnione Klientowi w ciągu7 dni do odbioru osobistego.
 7. W przypadku braku zamówionego produktu, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez  Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 6 a-c należy do Klienta, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Spółkę.
 9. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.
 10. Kontakt ze Spółką jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@kodymody.com oraz pod numerem tel: 724 38 48 48.
 11. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy ponosi we własnym zakresie Klient i Spółka dotyczy to także przypadku, gdy są one wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.


Art. 2  Ceny produktów

 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu są zamieszczone przy produkcie:
  (a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.  

Art. 3  Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie ale nie dalej niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia rezygnacji przez Klienta Spółce.
 2. Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres info@kodymody.com 

Art. 4  Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:
  a) gotówką w chwili otrzymania zamówionego produktu, przesyłka za pobraniem,
  b) przelewem bankowym na konto wskazane w fakturze w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia,
  c) za pomocą systemu płatności PayU w chwili składania zamówienia.
 2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu. 

Art. 5 Czas realizacji zamówień

 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki  z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem  firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta podług wyboru Klienta.
 3. Spółka, wysyłając zamówione towary do Klienta korzysta z firmy kurierskiej DHL.
 4. Terminy dostaw podane w Art. 5.5 Regulaminu dotyczą wyłącznie zamówień otrzymanych przez Sprzedającego przed godz. 10:00 (GMT+1). Jeżeli zamówienie otrzymane zostało po godz. 10:00 (GMT+1) do terminu dostawy należy dodać jeden dzień roboczy.
 5. Termin dostawy wynosi przy usłudze DHL Standard do 7 dni roboczych od  momentu skompletowania zamówienia przez Spółkę. Dla zamówień niestandardowych czas dostawy wynosi 14 dni roboczych. Usługa dostawy w opcji DHL Standard jest bezpłatna jeżeli wartość jednorazowego zamówienia przez Klienta składanego w Sklepie przekracza kwotę 1000 złotych brutto. W pozostałych przypadkach koszt dostawy w opcji DHL Standard pobierany jest według aktualnego cennika DHL dla przesyłek typu DHL Standard, którą to opłatę zobowiązany jest uiścić Klient na rzecz Spółki.

Art. 6 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Klient w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu lub produktów ponosi Spółka.
 4. Reklamowane produkty należy odesłać na adres Kody Mody , ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa. W takim przypadku Spółka zwróci Klientowi koszty przesyłki na konto bankowe wskazane przez Klienta niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanych produktów.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Spółkę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.  W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny Spółka zwróci Klientowi należność bądź część należności za reklamowany produkt niezwłocznie, ale nie późnej niż w ciągu 14 (czternaście)  dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Jeżeli Klientem jest konsument może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Spółka pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu nie zależnie od tego czy reklamacja będzie uzasadniona.
 10. W razie sporu pomiędzy Spółką a Klientem Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez mediację, arbitraż lub komisję skargową. Procedury te są prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Urząd Komunikacji  Elektronicznej, Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Bankowy Arbitraż Konsumencki  przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związek  Stowarzyszeń Rada Reklamy, które udzielają informacji w tym zakresie. 

Art. 7  Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając e-mail na adres: info@kodymody.com
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu  14 (czternaście) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie produkt.
 3. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827).
 6. Zwracane produkty wraz z załączonym paragonem należy odesłać na adres Grey Concept Store sp. z o.o., ul. Piekna 19, 00-549 Warszawa.
 7. Odstąpienie od umowy  zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowiw odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Art. 8  Zwrot należności Klientom

 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
  b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
  c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 3. Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej. 

Art. 9 Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na powierzenie Spółce przetwarzania jego danych osobowych:
  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w przypadku, gdy zamawiający jest osobą fizyczną albo
  b) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu NIP, dane teleadresowe Spółki w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą albo osoby prawnej w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia  rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez  Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Spółkę.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 7. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

Art. 10  Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji zamówienia, przy czym Klient za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy  Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  25.12.2014 r.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w Art. 11 ust. 7 Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.kodymody.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 7. Ważne przyczyny, na podstawie których Spółka może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w Art. 10 ust. 7 regulaminu to:
  a. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa
  b. rezygnacja przez Spółkę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Klientów produktów jednym lub kilkoma kanałami dystrybucji
  c. wprowadzenie przez Spółkę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Klienta
  d. zmiana danych teleadresowych Spółki powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie
  e. rezygnacja przez Spółkę z opcji świadczenia usługi newsletter opisanej w § 10 Regulaminu
  f. rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Klienta
  g. zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Spółką
  h. zmiany struktury koszyka zamówienia składanego przez Klienta w Sklepie
  i. wprowadzenie opcji zamówienia newslettera
  j. zmiany terminów i kosztów dostawy
  k. wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów innemu podmiotowi niż Spółka za zgodą Klientów.
 8. Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w Art. 11 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie , w jakim dana przyczyna determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Sklepie. Do stosunków pomiędzy Klientami i Spółką stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
OBOWIĄZUJE DO 2014-12-24

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji (dalej jako „Regulamin”)w Sklepie Internetowym Kodymody.com
(dalej jako „Sklep”) należącym do Grey Concept Store Sp. z o.o.  siedzibą przy ul. Pięknej 19 w Warszawie wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435699 (dalej jako „Spółka”).

Art. 1  Warunki realizacji zamówienia
1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę
za pośrednictwem strony internetowej www.kodymody.com
2. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem, a Spółką.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu jako adres dostawy
lub zostanie udostępniony Klientowi do odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym przy ul. Pięknej 19 w Warszawie, podług wyboru Klienta.
4. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję odbioru osobistego zamówienie zostanie udostępnione Klientowi w ciągu
7 dni do odbioru osobistego.
5. W przypadku braku zamówionego produktu, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość
na wskazany przez Klienta adres e-mail.
6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku
realizacji zamówienia),
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru
tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku
jego realizacji w pozostałym zakresie),
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja
nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających
się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił
dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 6 a-c należy do Klienta, przy czym zobowiązany jest on poinformować
o tym Spółkę.
7. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.
 
Art. 2  Ceny produktów
1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu są zamieszczone przy produkcie:
(a)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
(b)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru
formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania
i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim
zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych
lub wyprzedaży.
6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 
Art. 3  Modyfikacja zamówienia
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia
do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany
w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana
z góry, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie ale nie dalej niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia rezygnacji
przez Klienta Spółce. 
2. Zmian można dokonywać poprzez wysłanie e-maila na adres info@kodymody.com
 
Art. 4  Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:
a) gotówką, przesyłka za pobraniem,
b) przelewem bankowym na konto wskazane w fakturze,
c) za pomocą systemu płatności PayU.
2. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
 
Art. 5 Czas realizacji zamówień
1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. 
Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu
zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich
zamówionych produktów.
2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem  firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu
przez Klienta podług wyboru Klienta.
3. Spółka, wysyłając zamówione towary do Klienta korzysta z firmy kurierskiej DHL.
4. Terminy dostaw podane w Art. 5.5 Regulaminu dotyczą wyłącznie zamówień otrzymanych przez Sprzedającego przed
godz. 10:00 (GMT+1). Jeżeli zamówienie otrzymane zostało po godz. 10:00 (GMT+1) do terminu dostawy należy dodać
jeden dzień roboczy.
5. Termin dostawy wynosi przy usłudze DHL Standard do 7 dni roboczych od momentu skompletowania zamówienia przez
Spółkę. Dla zamówień niestandardowych czas dostawy wynosi 14 dni roboczych. Usługa dostawy w opcji DHL Standard
jest bezpłatna jeżeli wartość jednorazowego zamówienia przez Klienta składanego w Sklepie przekracza kwotę
1000 złotych brutto. W pozostałych przypadkach koszt dostawy w opcji DHL Standard pobierany jest według aktualnego
cennika DHL dla przesyłek typu DHL Standard, którą to opłatę zobowiązany jest uiścić Klient na rzecz Spółki
 
Art. 6  Warunki reklamacji
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia,
o ile w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi
Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Klient w celu rozpatrzenia reklamacji powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt lub produkty. Koszt dostarczenia
reklamowanego produktu lub produktów ponosi Spółka.
4. Reklamowane produkty należy odesłać na adres Kody Mody , ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa. W takim przypadku
Spółka zwróci Klientowi koszty przesyłki na konto bankowe wskazane przez Klienta niezwłocznie, ale nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji Spółce. 
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt
na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt niezwłocznie,
ale niepóźnej niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spółka pokrywa koszty dostawy reklamowanego produktu nie zależnie od tego czy reklamacja będzie uzasadniona.
 
Art. 7  Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, wysyłając
e-mail na adres: info@kodymody.com
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio
z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni
od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie produkt.
3. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych
w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie
o odstąpieniu od umowy.
4. Zwracane produkty należy odesłać na adres Grey Concept Store sp. z o.o., ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa.
 
Art. 8  Zwrot należności Klientom
1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego
z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
3. Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie
przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej
z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku
bankowego lub karty kredytowej
 
Art. 9 Dane osobowe
1. Rejestrując się w Sklepie Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na powierzenie
Spółce przetwarzania jego danych osobowych:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w przypadku, gdy zamawiający jest osobą fizyczną
albo
b) imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu NIP, dane teleadresowe Spółki w przypadku osoby prowadzącej
działalność gospodarczą albo osoby prawnej w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych
uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego,
podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta
o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Spółkę.
4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Spółka.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
7. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

Art. 10  Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów i możliwości realizacji
zamówienia, przy czym Klient za każdym razem jest informowany o niedostępności danego produktu przed złożeniem
zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu
cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione
i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.
6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn wymienionych w Art. 11 ust. 7 Regulaminu.
Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu
udostępnienia na stronie www.kodymody.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem
w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
7. Ważne przyczyny, na podstawie których Spółka może dokonać zmiany regulaminu w trybie opisanych w Art. 10 ust. 7
Regulaminu to:
a. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych
przepisów prawa
b. rezygnacja przez Spółkę z prowadzenia wysyłki zamówionych przez Klientów produktów jednym lub kilkoma kanałami
dystrybucji
c. wprowadzenie przez Spółkę nowego kanału dystrybucji produktów zamówionych przez Klienta
d. zmiana danych teleadresowych Spółki powodująca konieczność aktualizacji definicji zawartych w Regulaminie
e. rezygnacja przez Spółkę z opcji świadczenia usługi newsletter opisanej w § 10 Regulaminu
f. rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie nowej formy płatności za produkty przez Klienta
g. zmiany adresów e-mailowych do kontaktu ze Spółką
h. zmiany struktury koszyka zamówienia składanego przez Klienta w Sklepie
i. wprowadzenie opcji zamówienia Newslettera
j. zmiany terminów i kosztów dostawy
k. wprowadzenie możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych Klientów innemu podmiotowi niż Spółka za zgodą
Klientów.
8. Zmiana Regulaminu z jednej z przyczyn podanych w Art. 11 ust. 7 Regulaminu następuje w zakresie , w jakim dana przyczyna
determinuje zmianę Regulaminu i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Sklepie. Do stosunków pomiędzy Klientami i
Spółką stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie powstania zobowiązania.